Deze Overeenkomst ("Overeenkomst") bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de YourMailingListProvider dienst ("Dienst") aangeboden door YMLP, België, B-9000 Gent, Coupure 88, BTW BE 0872284673, support@ymlp.com ("YourMailingListProvider").
In deze Overeenkomst verwijst "Gebruiker" naar de persoon die een of meer accounts aanmaakt die gebruik maken van de Dienst. De Dienst wordt aan de Gebruiker aangeboden op voorwaarde van aanvaarding door de Gebruiker zonder wijziging van deze Overeenkomst. Het gebruik van de Dienst betekent dat de Gebruiker akkoord gaat met deze Overeenkomst. YourMailingListProvider zal de versie van de Overeenkomst die door de Gebruiker aangegaan is niet ontoegankelijk maken of archiveren.

DIENSTEN

Onderwerp

Wanneer de Gebruiker een account registreert bij YourMailingListProvider en de prijs heeft betaald (Pro- en Pro Plus-dienst), krijgt de Gebruiker toegang tot het gebruik van de Dienst voor zijn eigen zakelijke behoeften. De Gebruiker gebruikt de Dienst volgens de modaliteiten en beperkingen die van toepassing zijn op de door de Gebruiker gekozen Dienst.
Wanneer de Dienst betrekking heeft op e-mailtegoeden, kunnen ongebruikte e-mailtegoeden niet worden overgedragen naar de volgende maand.

Gebruiksbeperkingen

De Gebruiker mag de Diensten niet gebruiken om:
•  persoonsgegevens te verwerken in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 ("GDPR"), met de lokale e-privacy wetgeving en met alle toekomstige lokale of EU-wetgeving inzake gegevensbescherming of e-privacy, indien en voor zover de Gebruiker aan dergelijke wetgeving is onderworpen;
•  ongevraagde e-mailberichten te verzenden naar eenieder zonder zijn of haar toestemming, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verzenden van e-mailberichten naar adressen van gekochte of geoogste e-maillijsten;
•  e-mailberichten te sturen die een individu, groep of organisatie kunnen intimideren, in verlegenheid brengen, beledigen, misbruiken, bedreigen of op enige andere wijze hun wettelijke rechten schenden;
•  e-mailberichten te sturen die pornografische of seksueel expliciete inhoud bevatten of een link hiernaar, inhoud die raciaal of etnisch aanstootgevend is, inhoud die direct of indirect het gebruik van illegale middelen bevordert, inhoud die in strijd is met wet- of regelgeving die bedoeld is om minderjarigen te beschermen of andere inhoud die door YourMailingListProvider als beledigend of ongepast wordt beschouwd;
•  e-mailberichten te verzenden die auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten, met inbegrip van tekst, afbeeldingen (met inbegrip van door handelsmerken beschermd materiaal), software of ander materiaal dat beschermd is door de wetgeving inzake intellectuele eigendom en waarvoor de Gebruiker geen toestemming heeft om het te reproduceren, publiceren of anderszins te distribueren;
•  e-mailberichten te verzenden die een computervirus of andere code of bestanden bevatten die de werking van de computer of het opslagapparaat van een ander kunnen beschadigen of anderszins verstoren, of die de privacy of veiligheid van een persoon, groep of organisatie schenden;
•  illegale activiteiten te verrichten of te bevorderen, zoals het starten of verzenden van kettingbrieven, illegale wedstrijden of promoties, of enige andere illegale activiteit;
•  zich voor te doen als iemand anders, de naam van een persoon, groep of organisatie te gebruiken (zonder uitdrukkelijke toestemming), of een persoon, groep of organisatie verkeerd voor te stellen;
•  wetten of voorschriften van de overheid overtreden of activiteiten uitvoeren waardoor YourMailingListProvider enige wet of reglementering zou overtreden.

Toekenning aan YourMailingListProvider

YourMailingListProvider heeft het recht om een éénregelig toekenningsbericht, zoals "Hosting by YourMailingListProvider" of een in wezen gelijkaardig bericht, onderaan elke door de Diensten geleverde e-mail op te nemen. Een dergelijk bericht bevat een link naar een pagina op de website van YourMailingListProvider.

Gebruikers van de Pro & Pro Plus-versies kunnen verzoeken om deze toewijzingsberichten te verwijderen. YourMailingListProvider zal deze aanvraag inwilligen, maar kan in ruil daarvoor een vergoeding in rekening brengen die hoger is dan de normale prijzen vermeld op https://www.ymlp.com

Uitschrijflinks

Elke nieuwsbrief die via de Dienst wordt verzonden, dient informatie over het uitschrijven te bevatten. Standaard wordt een uitschrijflink toegevoegd onderaan van elke nieuwsbrief die via de Dienst wordt verzonden. Gebruikers van de Pro & Pro Plus-versies kunnen vragen om hun eigen uitschrijflink op te nemen.

Uitschrijfverzoeken

De Gebruiker moet alle direct naar hem gestuurde uitschrijfverzoeken tijdig inwilligen, ongeacht hoe hard of onaangenaam het afmeldverzoek mag zijn.

Misbruik door Gebruiker

YourMailingListProvider kan, naar eigen goeddunken, de toegang van de Gebruiker onmiddellijk opschorten indien YourMailingListProvider van mening is dat de Gebruiker een van de hierboven vermelde beperkingen, de toepasselijke wetgeving, het Antispam-beleid of andere beleidsregels, instructies of handleidingen van YourMailingListProvider heeft overtreden.

PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

Prijzen

De toepasselijke prijs is afhankelijk van het type van de Dienst en wordt bepaald op het moment van het afsluiten van het abonnement op de Dienst. Alle gepubliceerde prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De door de Gebruiker betaalde prijs zal niet veranderen tot aan de daaropvolgende vernieuwingsperiode, indien de Dienst niet wordt beëindigd.
De actuele prijzen zijn te vinden op : https://www.ymlp.com/nl/pricing.html

Betalingsbeleid

De Diensten moeten vooraf betaald worden aan het begin van elke maand.

Terugbetalingen

In geval van beëindiging van het account of van de Overeenkomst (om welke reden dan ook), of bij gebrek aan of gedeeltelijk gebruik van het aantal gekochte e-mailtegoeden, worden gedane betalingen aan YourMailingListProvider niet terugbetaald.

DUUR EN BEËINDIGING

De Overeenkomst wordt gesloten voor opeenvolgende periodes van twee, drie, zes of twaalf maanden, afhankelijk van de gekozen formule. YourMailingListProvider kan deze Overeenkomst beëindigen aan het einde van de huidige contractuele periode zonder opgave van redenen. De Gebruiker kan deze Overeenkomst beëindigen met directe ingang en zonder opgave van redenen. Beëindiging door een Gebruiker vindt slechts plaats door het annuleren van het Gebruikersaccount via de functie "Account beëindigen" in de webapplicatie van YourMailingListProvider. Door het opzeggen van het Gebruikersaccount via de functie "Account beëindigen" wordt de Overeenkomst onmiddellijk beëindigd en verliest de Gebruiker definitief de toegang tot het account en alle daarin opgenomen gegevens, wat de Gebruiker uitdrukkelijk aanvaardt.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle inhoud die YourMailingListProvider via de Dienst aan de Gebruiker ter beschikking stelt, waaronder software, afbeeldingen, grafische elementen, logo's, documenten, teksten, slogans, gebruikerscontent en andere informatie ("Inhoud"), alsmede alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, databankrechten en merkrechten) en andere rechten, zijn het exclusieve eigendom van YourMailingListProvider of zijn licentiegevers.

Het is Gebruiker niet toegestaan enig deel van de Inhoud op welke wijze dan ook te kopiëren, weer te geven, te herpubliceren, te vertalen, aan te bieden, over te dragen of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door YourMailingListProvider of zijn licentiegever.

PRIVACY, YourMailingListProvider als verwerkingsverantwoordelijke

De Gebruiker is klant van YourMailingListProvider, daarom zal YourMailingListProvider de persoonsgegevens van de Gebruiker (contactgegevens) voor klantenadministratie (levering van de dienst, facturering, directe marketing) ("Contactgegevens van de Gebruiker") verwerken, als een verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de uitvoering van de Overeenkomst met de Gebruiker. Vanuit zijn gerechtvaardigd belang zal YourMailingListProvider ook metadata verwerken met betrekking tot het gebruik van de Dienst ("Metagegevens van de Gebruiker") door de Gebruiker voor onderzoek en ontwikkeling en opsporing van fraude/misbruik. YourMailingListProvider kan Contactgegevens van de Gebruikers en Metagegevens van de Gebruikers overdragen aan verwerkers. Indien en voor zover voorzien en toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft de Gebruiker het recht om (i) toegang te krijgen tot zijn persoonlijke gegevens, deze te wijzigen, te wissen, te beperken en over te dragen, en (ii) bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden. De Gebruiker kan contact opnemen met YourMailingListProvider in België, B-8970 Poperinge, Ieperstraat 97-99 of op support@ymlp.com om zijn wettelijke rechten uit te oefenen. De Gebruiker heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

PRIVACY, YourMailingListProvider als verwerker

Het gebruik van de Dienst impliceert de overdracht door de Gebruiker aan YourMailingListProvider van persoonsgegevens ( bv. e-mailadres) van de klanten en/of ontvangers van de Gebruiker ("Klantgegevens van de Gebruiker"). De partijen komen het volgende overeen met betrekking tot de verwerking van deze persoonsgegevens

•  YourMailingListProvider verwerkt de Klantgegevens van Gebruiker uitsluitend als verwerker namens en op basis van schriftelijke instructies van de Gebruiker in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij anders vermeld.
•  De Gebruiker garandeert dat hij het recht en de bevoegdheid heeft om Klantgegevens van de Gebruiker te verwerken en over te dragen aan YourMailingListProvider onder de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 ("GDPR"), de lokale e-privacy wetgeving en alle toekomstige lokale of EU wetgeving inzake gegevensbescherming of e-privacy, indien en voor zover de Gebruiker is onderworpen aan dergelijke wetgeving.
•  Gebruiker vrijwaart YourMailingListProvider indien YourMailingListProvider wordt geconfronteerd met juridische aanspraken van betrokkenen of derden met betrekking tot het feit dat YourMailingListProvider namens Gebruiker Klantgegevens verwerkt.
•  YourMailingListProvider verbindt zich ertoe de juiste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te implementeren en na te leven om een passend beveiligingsniveau te garanderen voor de risico's die verbonden zijn aan accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde bekendmaking van of ongeautoriseerde toegang tot Klantgegevens van de Gebruiker. Bij het bepalen van de gepaste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zal YourMailingListProvider rekening houden met: i) de stand van de techniek, ii) de uitvoeringskosten in verband met deze maatregelen, iii) de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking, iv) de risico's voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, in het bijzonder in het geval accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking van of ongeoorloofde toegang tot verstrekte, bewaarde of anderszins verwerkte Klantgegevens van de Gebruiker, en (v) de waarschijnlijkheid dat de verwerking gevolgen zal hebben voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen.
•  YourMailingListProvider zal, op verzoek van de Gebruiker, aan de Gebruiker alle informatie verstrekken die nodig is in verband met de verwerking van Klantgegevens van de Gebruiker en zal aan de Gebruiker alle verzoeken of vragen van betrokkenen in verband met de (verwerking van) Klantgegevens van de Gebruiker doorgeven.
•  YourMailingListProvider zal geen Klantgegevens van Gebruikers doorsturen aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (d.w.z. de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen), tenzij deze overdracht noodzakelijk is om te voldoen aan een bindende EU- of Belgische rechtsregels. YourMailingListProvider zal de Gebruiker in dat geval vooraf schriftelijk informeren over de wettelijke bepaling op grond waarvan YourMailingListProvider verplicht is de Persoonsgegevens door te geven, tenzij de toepasselijke wetgeving deze mededeling om zwaarwichtige redenen van algemeen belang verbiedt.
•  YourMailingListProvider kan zijn werknemers toegang verlenen tot de Klantgegevens van Gebruiker voor zover de werknemers deze toegang tot de Klantgegevens van Gebruiker nodig hebben om de verplichtingen van YourMailingListProvider uit hoofde van de Overeenkomst naar behoren te kunnen nakomen. YourMailingListProvider zal de betrokken medewerkers schriftelijk informeren over het vertrouwelijke karakter van de Klantgegevens van Gebruiker, alsmede over het wettelijke en contractuele kader van de bescherming van persoonsgegevens, en zal de betrokken medewerkers een contractuele geheimhoudingsplicht opleggen. De Gebruiker geeft hierbij een algemene machtiging aan YourMailingListProvider om Gebruikersgegevens over te dragen aan subverwerkers. YourMailingListProvider zal de identiteit van de subverwerkers aan de Gebruiker meedelen.
•  In het geval dat YourMailingListProvider subverwerkers toegang verleent tot de Klantgegevens van de Gebruiker, verbindt hij zich ertoe dat elke subverwerker onderworpen zal zijn aan contractuele verplichtingen die ten minste evenwaardig zijn aan de verplichtingen waaraan YourMailingListProvider zelf onderworpen is jegens de Gebruiker onder deze Overeenkomst.
•  Voor zover de Gebruiker onderworpen is aan GDPR en rekening houdend met de aard van de verwerking, zal YourMailingListProvider de Gebruiker bijstaan met passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover dit mogelijk is, om te voldoen aan de verplichting van de Gebruiker om te antwoorden op verzoeken tot uitoefening van de rechten van de betrokkene.
•  Voor zover de Gebruiker onderworpen is aan GDPR en rekening houdend met de aard van de verwerking en met de informatie waarover YourMailingListProvider beschikt, zal YourMailingListProvider de Gebruiker bijstaan bij het nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 GDPR.
•  Voor zover de Gebruiker onderworpen is aan GDPR, stelt YourMailingListProvider alle informatie ter beschikking aan de Gebruiker die nodig is om aan te tonen dat voldaan is aan de verplichtingen van artikel 28 GDPR, en draagt YourMailingListProvider bij aan audits en inspecties door de Gebruiker of een andere auditor in opdracht van de Gebruiker. De gebruiker kan een dergelijke audit maximaal eenmaal per jaar uitvoeren. De Gebruiker zal YourMailingListProvider ten minste 15 werkdagen van tevoren informeren over de werkdag waarop de audit zal plaatsvinden.
•  Bij beëindiging van deze Overeenkomst worden alle Klantgegevens van de Gebruiker aan de Gebruiker verstrekt of zal YourMailingListProvider, naar goeddunken van de Gebruiker, alle Persoonlijke Gegevens vernietigen, tenzij de opslag van de Persoonlijke Gegevens vereist is op grond van een regel van het EU-recht of het Belgische recht. Indien de Gebruiker bij beëindiging van de Overeenkomst niet aangeeft de Klantgegevens van de Gebruiker te willen ontvangen, erkent de Gebruiker en gaat hij ermee akkoord dat YourMailingListProvider op grond van de GDPR gehouden is alle Klantgegevens van de Gebruiker te verwijderen.
•  Onverminderd het bovenstaande, machtigt de Gebruiker hierbij YourMailingListProvider om Klantgegevens van de Gebruiker te gebruiken in een geaggregeerd en niet-identificeerbaar formaat voor onderzoek en ontwikkeling en doeleinden voor het opsporen van fraude/misbruik.

GARANTIE DISCLAIMERS

Garantie disclaimer

De Diensten worden geleverd "zoals ze zijn". Voor zover maximum toegestaan door de wet, wijst YourMailingListProvider alle andere garanties, van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, af. YourMailingListProvider garandeert niet dat de functies in YourMailingListProvider zullen voldoen aan enige vereisten of behoeften van de Gebruiker, of dat YourMailingListProvider foutloos of ononderbroken zal werken, of dat eventuele defecten of fouten in YourMailingListProvider zullen worden verbeterd of dat YourMailingListProvider compatibel is met enig ander platform.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

In geen geval is YourMailingListProvider aansprakelijk jegens de Gebruiker of enige derde voor incidentele of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte, speciale, punitieve of incidentele schade) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om gebruik te maken van YourMailingListProvider, of voor enige vordering van enige andere partij, zelfs indien YourMailingListProvider op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Schadeloosstelling

De Gebruiker zal YourMailingListProvider vrijwaren, verdedigen en schadeloosstellen tegen vorderingen, rechtszaken of andere procedures die tegen YourMailingListProvider worden ingesteld op grond van een vordering die voortvloeit uit enige inhoud of materiaal die de Gebruiker verspreidde via YourMailingListProvider of enig gebruik van YourMailingListProvider door de Gebruiker dat de Algemene Voorwaarden schendt.
De vrijwaringsverplichtingen van de Gebruiker blijven ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

Onbevoegde toegang

YourMailingListProvider is in geen geval aansprakelijk voor onbevoegd gebruik of misbruik van de gebruikersnaam of het wachtwoord van de Gebruiker of voor onbevoegde toegang.

Beperking van aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van YourMailingListProvider zal, voor zover wettelijk toegestaan, in geen geval meer bedragen dan de bedragen die door de Gebruiker aan YourMailingListProvider zijn betaald gedurende een periode van 12 maanden voorafgaande aan het eerste incident dat aanleiding gaf tot de schade. Dit plafond is van toepassing ongeacht de aard van de betrokken aansprakelijkheid (contractueel, buitencontractueel, gegevensbescherming, en zelfs in geval van ernstige schending).

OVERMACHT

Indien YourMailingListProvider door overmacht niet aan bepaalde verplichtingen jegens Gebruiker kan voldoen, worden zijn verplichtingen opgeschort gedurende de situatie van overmacht.
Gebeurtenissen van overmacht zijn alle omstandigheden buiten de macht en de wil van YourMailingListProvider om, die nakoming van de verplichtingen geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken. Dergelijke gebeurtenissen omvatten onder meer stakingen, brand, onderbreking van de energievoorziening, van telecommunicatienetwerken of van communicatiesystemen en virussen.

AANPASSINGEN

YourMailingListProvider behoudt zich het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken de voorwaarden in deze Overeenkomst te wijzigen door het plaatsen van een wijzigingsbericht of een nieuwe Overeenkomst op zijn Website op http://www.yourmailinglistprovider.com. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het regelmatig bekijken van deze voorwaarden. Het voortgezette gebruik van de Diensten na een wijziging houdt in dat de Gebruiker met deze wijziging instemt. YourMailingListProvider neemt geen verplichting op zich om de Gebruiker in kennis te stellen van enige wijziging in de Overeenkomst.

ALGEMENE BEPALINGEN

Indien, ongeacht de reden, een bepaling in de Overeenkomst ongeldig, nietig of onuitvoerbaar wordt bevonden, dan heeft deze verklaring geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In dergelijk geval verbinden de partijen zich ertoe om in onderling overleg de nietig, ongeldig of onuitvoerbaar verklaarde bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling die het doel van de partijen en de geest van deze voorwaarden zo goed mogelijk weergeeft.
Het verzuimen of nalaten toe te zien op de naleving van een bepaling van deze voorwaarden houdt geen afstand van die bepaling in.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht, zonder de bepalingen van rechtskeuze. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing. Elk geschil onder of met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Ieper, België, onverminderd het recht van YourMailingListProvider om de Gebruiker te dagvaarden in geval van onbetaalde facturen of IP-inbreuk voor de rechtbank van de woonplaats van de Gebruiker.